maart 17, 2021

Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN
Westelaken Spuiterij te Den Helder Gedeponeerd bij de KvK te Alkmaar 0l-02-2013
Artikel 1 : toepasselijkheid

 1. 1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Westelaken
  Spuiterij opgestelde aanbiedingen en tussen Westelaken Spuiterij en
  de opdrachtgever gesloten overeenkomsten met betrekking tot alle
  uit te voeren autoschadeherstel en spuitwerkzaamheden in de
  ruimste zin van het woord.
  1.2 Standaardvoorwaarden van opdrachtgever gelden niet tenzij deze
  schriftelijk zijn aanvaard door Westelaken Spuiterij.
  Artikel 2: aanbod
  2.1 Een aanbod is vrijblijvend, vermeldt de betalingswijze en geeft
  inzicht in de prijs en de prijsvorming methode.
  2.2 Indien de opdrachtgever het aanbod niet aanvaardt, is hij
  verplicht de door Westelaken Spuiterij verstrekte gegeven aan
  Westelaken Spuiterij terug te geven.
  2.3 Westelaken Spuiterij is gerechtigd de kosten die gemoeid zijn met
  het niet aanvaarde aanbod in rekening te brengen, mits hij de
  opdrachtgever vooraf schriftelijk op deze kosten heeft gewezen.
  Artikel 3: tot stand komen van de overeenkomst
  3.1 Indien het aanbod van Westelaken Spuiterij wordt aanvaard komt
  de overeenkomst eerst tot stand op het moment dat Westelaken
  Spuiterij: -hetzij de aanvaarding binnen een redelijke termijn
  bevestigt, -hetzij met de uitvoering van het werk aanvangt.
  Artikel 4: tarieven:
  4.1 Alle opgegeven tarieven zijn exclusief BTW en andere door de
  overheid opgelegde heffi ngen.
  4.2 Westelaken Spuiterij en de opdrachtgever komen een redelijke
  prijs overeen op basis van de door Westelaken Spuiterij
  gehanteerde uuÍarieven en bijkomende kosten.
  4.3 Het tarief dat Westelaken Spuiterij voor de door hem te verrichten
  prestatie heeft opgegeven geldt uitsluitend voor de prestatie
  conform de overeengekomen specificaties.
  4.4 Indien tussen partijen geen prijs is overeengekomen, maar partijen
  in een halfjaar voorafgaande aan de overeenkomst een ofmeerdere
  overeenkomsten met gelijke ofnagenoeg gelijke inhoud hebben
  gesloten, zal de prijs op basis van de daarbij gebruikte methoden en
  calculatietarieven worden berekend.
  Artikel 5: prijswijzigingen
  5.1 De tarieven zijn gebaseerd op de ten tijde van de overeenkomst
  geldende materialen-en/of grondprijzen, salarissen, sociale lasten,
  vervoerskosten, belastingen etc. Westelaken Spuiterij is in ieder
  geval gerechtigd de door haar opgegeven eenheidstarieven
  jaarlijks aan te passen overeenkomstig de
  producentenprijsindexcijfers zoals die door Westelaken Spuiterij
  bekend worden gemaakt.
  Artikel 6: omva[g vàn het werk
  6.1 De opdrachtgever moet er voor zorgen dat de nodige objecten,
  materialen en gegevens die noodzakelijk zijn om het werk uit te
  voeren, tijdig zijn verkregen.
  6.2 Indien Westelaken Spuiterij van mening is dat er werkzaamheden
  moeten worden verricht die niet onder de overeengekomen
  werkzaamheden vallen, zal Westelaken Spuiterij dit aan
  opdrachtgever melden. Westelaken Spuiterij zal de nadere
  werkzaamheden pas verrichten nadat Westelaken Spuiterij daartoe
  opdracht heeft gekregen van de opdrachtgever. Deze nadere
  werkzaamheden zullen worden verricht tegen nader
  overeengekomen tarieven.
  Artikel 7: wijzigingen in het werk
  ‘1.1 Wijzigingen in het werk resulteren in ieder geval in meer-of
  minderwerk als de door opdrachtgever verstrekte informatie niet
  overeenstemt met de werkelijkheid.
  7.2 Meerwerk wordt berekend op basis van de waarde van de
  prijsbepalende factoren die geldt op het moment dat het meerwerk
  wordt verricht. Minderwerk wordt verrekend op basis van de
  waarde van de prijsbepalende factoren die gold op het moment
  van het sluiten van de overeenkomst.
  Artikel 8: overmacht
  8.1 Indien Westelaken Spuiterij zijn verplichtingen uit de
  overeenkomst niet, niet tijdig ofniet behoorlijk kan
  nakomen tengevolge van overmacht, worden die
  verplichtingen opgeschort tot op het moment dat
  Westelaken Spuiterij alsnog in staat is deze op de
  overeengekomen wijze na te komen.
  8.2 Onder overmacht wordt verstaan abnormale en
  onvoorzienbare omstandigheden die onaÍhankelijk zijn van de
  wil van Westelaken Spuiterij en waarvan de gevolgen ondanks
  alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden.
  Artikel 9: betaling
  9.1 Betaling van het uitgevoerde werk vindt plaats zonder
  inhoudingen ofverrekening binnen 14 dagen na de datum van
  de verzonden factuur, tenzij anders is overeengekomen.
  9.2 Indien opdrachtgever niet binnen de hiervoor genoemde
  termijn heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim en heeft
  Westelaken Spuiterij zonder nadere ingebrekestelling het recht
  vanaf de vervaldatum wettelijke rente in rekening te brengen
  tot aan de datum van de algehele voldoening.
  9.3 Indien opdrachtgever niet binnen de hiervoor genoemde
  termijn heeft betaald, is opdrachtgever buitengerechtelijke
  incassokosten verschuldigd ter hoogte van 1 5 7o van de
  hoofdsom.
  Artikel 10: aansprakelijkheid en garantie
  10.1 Na het tijdstip van oplevering van het uitgevoerde werk is
  Westelaken Spuiterij niet meer aansprakelijk voor gebreken
  tenzij de gebreken aan hem zijn toe te rekenen.
  1 0.2 een gebrek in de prestatie van het uitgevoerde werk dient
  uiterlijk binnen 14 dagen na oplevering van het werk ofbinnen
  14 dagen na de ontdekking van het gebrek, indien de
  opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet
  eerder kon ontdekken, aan Westelaken Spuiterij kenbaar te
  worden gemaakt.
  10.3 Indien de opdrachtgever aantoont dat hij schade heeft
  geleden door een fout van Westelaken Spuiterij die aan
  Westelaken Spuiterij kan worden toegerekend, is elke
  aansprakelijkheid van Westelaken Spuiterij beperkt tot ten
  hoogste de hoogte van de factuur, tenzt aan de zijde van
  Westelaken Spuiterij sprake is van opzet of grove schuld.
  1 0.4 De aansprakelijkheid zal in geen geval hoger zijn dan het
  bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door
  Westelaken Spuiterij gesloten aansprakelijkheidsverzekering
  wordt uitbetaald.
  10.5 Op de materialen die door Westelaken Spuiterij worden
  gebruikt bij de uitvoering van de werkzaamheden geeft
  Westelaken Spuiterij de garantie die door de leverancier wordt
  bepaald.
  Artikel 11: toepasselijk recht
  1 1.1 Op alle overeenkomsten tussen Westelaken Spuiterij en
  de opdrachtgever waarop deze algemene voorwaarden van
  toepassing zijn verklaard, is Nederlands Recht van
  toepassing en geschillen hierover zullen worden voorgelegd
  aan de bevoegde rechter te Alkmaar